Výsledky vyhľadávania

 1. KITCHEN, Hannah. Romania 2017. Paris : OECD, 2017. 236 s. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/romania-2017_9789264274051-en> ISBN 978-92-64-27404-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector_9789264252462-en> ISBN 978-92-64-25240-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Marine Protected Areas : Economics, Management and Effective Policy Mixes. Paris : OECD, 2017. 179 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/marine-protected-areas_9789264276208-en> ISBN 978-92-64-26580-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment. Paris : OECD, 2017. 214 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-working-environment_9789264278240-en> ISBN 978-92-64-27823-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HUCKO, Pavel. Výskyt stopových prvkov v sedimentoch vodných nádrží SR - výsledky monitoringu 2016. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 7-8, s. 29-32.
  článok

  článok


 6. ĎURČANSKÁ, Daniela - JANDAČKA, Dušan. Monitorovanie znečisťovania ovzdušia cestnou dopravou. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 3, s. 138-148.
  článok

  článok


 7. DORČÁK, Peter et al. Reputation management, selected assessment and measurement tools theoretical ovierview. In International journal of business administration and management research. - Dubai : Research Plus Journals, 2017. ISSN 2412-4346, 2017, vol. 3 no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok


 8. MAJERNÍK, Milan et al. Evaluation of "green" business growth and economy in Slovakia using international indicators. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1451-1459 online. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 9. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Consumer behavior in context of global trends in the mobile health market. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 629-635 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 10. MARKOVIČOVÁ, Laura. Vybrané modely udržateľného cestovného ruchu a ich komparácia. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 125-134.
  článok

  článok