Výsledky vyhľadávania

 1. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Ako sa "darí" slovenskej ekonomike v období rokov 2013-2015? In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 2. LISÝ, Ján - PLEVA, Michal. Dynamika vývoja HDP a dôchodkovej a majetkovej nerovnosti. In Economic theory & economic reality. International scientific conference. Economic theory & economic reality : conference proceedings (peer-reviewed) : the 5th international scientific conference : november 13-14th, 2014, Bratislava. - Bratislava : Department of economics of Faculty of national economy, 2014. ISBN 978-80-225-3884-8, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0761/12, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vplyv hospodárskej krízy na trh práce SR. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 38-46 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 4. JURKOVIČOVÁ, Lujza - SHELEST, Svitlana - POPOVICH, Violeta. An estimation of dynamics of costs of Ukraine in the conditions of development of competitive economy. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 24-36.
  článok

  článok

 5. KUFELOVÁ, Iveta. Vývoj zamestnanosti a miezd vo vybraných odvetviach - dopad odvodového zaťaženia na zamestnanosť. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 299-302. VEGA 1/0488/12 (100 percent).
  článok

  článok

 6. VAŠKOVÁ, Miriama. Vývoj príjmových nerovností v krajinách Vyšehradskej štvorky v nadväznosti na svetovú ekonomickú krízu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 525-534, CD-ROM.
  článok

  článok

 7. JANOTKA, Martin. Internal migration as an exogenous factor for strategic decision-making. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. ISSN 1337-7094, 2013, č. 26, s. 135-140.
  článok

  článok

 8. LUPTÁČIK, Mikuláš - LÁBAJ, Martin. Labour productivity changes and wages: the case of Slovakia. In Neuere Anwendungsfelder der Input-Output-Analyse : Tagungsband : Beiträge zum Halleschen Input-Output-Workshop 2012, [15.-16. März 2012, Halle]. - Halle : Institut für Wirtschaftsforschung, 2013. ISBN 978-3-941501-40-9, 2013, sonderheft, nr.1, s. 141-156. Dostupné na : <http://www.iwh-halle.de/d/publik/sh/PDF/SH_13-1.pdf>
  článok

  článok

 9. JANOTKA, Martin - GAZDA, Vladimír. Modelling of the interregional migration in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2012, vol. 7, no. 1, pp. 48-55 online.
  článok

  článok

 10. NEČADOVÁ, Věra. Ukazatel průměrné mzdy - jeho podstata, charakteristika a význam. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. ISSN 1804-3682, 2012, roč. 3, č. 2, s. 35-50 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0162785/LP_2012-2.pdf>
  článok

  článok