Výsledky vyhľadávania

 1. SCHMIDT, Simon. Finanzökonomische Aspekte eines Innovationskonzeptes zur Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel ausgewählter Anlagen der Stahlindustrie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 229 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ŠAJTLAVOVÁ, Tatiana. Proces objektivizácie investičných nákladov v súvislosti s nedokončenými investíciami. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 145-150 [CD -ROM].
  článok

  článok

 3. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Nákladové kritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 33, s. 97-107. VEGA 1/0292/13 "Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ".
  článok

  článok

 4. DANESHJO, Naqibullah - KRAVEC, Michal. Objectives of business logistics function. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. medzinárodná vedecká konferencia. Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 19.12. 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1864-6, s. 1-8 online. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/kpiam/TaIPvPP/2014/index.files/Page307.htm>
  článok

  článok

 5. HLIBOKÁ, Lucia - MACKOVÁ, Jana. Výhody a nevýhody outsourcingu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2014. ISSN 1336-7137, 2014, roč. 10, č. 3-4, s. 15-23 online. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 6. REMIŠOVÁ, Eva. Metódy posudzovania ekonomickej efektívnosti investičného stavebného projektu v oblasti cestného staviteľstva. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2014. ISSN 1337-0839, 2014, roč. 8, č. 1, s. 55-63.
  článok

  článok

 7. ČIERNIK, Anton. Analýza nákladov a výnosov a jej ciele pri hodnotení efektívnosti verejných investičných projektov financovaných z prostriedkov finančnej pomoci Európskej únie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, December 2011, roč. 4, č. 4, s. 71-78. VEGA 1/0848/11.
  článok

  článok

 8. ZELENKA, Martin. Je outsourcing stále moderní? In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1212-4273, 2011, roč. 18, č. 4, s. 37.
  článok

  článok

 9. SPIŠ, Jaroslav. Premenlivé nálady veriteľov v realitách : niektoré banky v strednej a vo východnej Európe sú pripravené požičiavať. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, december 2010, roč. 11, č. 12, s. 30.
  článok

  článok

 10. ŠINSKÝ, Michal. Nesprávne vnímanie utopených nákladov ako spúšťač neefektívnej alokácie podnikového kapitálu. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2975-4, s. 70-77.
  článok

  článok