Výsledky vyhľadávania

 1. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Global movements of major world indices: the performance comparison. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 191-198 CD-ROM. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 2. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Investičný certifikát - moderný investičný nástroj. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 94-99. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 3. PODMAJERSKÁ, Katarína. [Analýza finančných trhov]. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 1, s. 38-39. Recenzia na: Analýza finančných trhov / Božena Hrvoľová a kolektív ; recenzovali: Marta Orviská, Anna Polednáková. 3. prepac. a dopl. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-948-9.
  článok

  článok


 4. LINNERTOVÁ, Dagmar - DEEV, Oleg. What makes investors short sell ETFs ? In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 16-27.
  článok

  článok


 5. ZELINKOVÁ, Kateřina - KRESTA, Aleš. Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 2, s. 95-105.
  článok

  článok


 6. MICHALÍKOVÁ, Jana. Koncepce rozvoje kapitálového trhu aneb první revize a dlouhodobá vize. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok


 7. DRUTAROVSKÁ, Jana. The Linkage between Speculation and Derivatives´Trading. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on Social Sciences and Society. 4th International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2015) : [proceedings]. - Bellflower : IERI Information Engineering Research Institute, 2015. ISBN 978-1-61275-070-5, s. 344-348. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok


 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Prístupy k stanoveniu Beta koeficientu. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 88-97 [CD -ROM]. VEGA1/0784/15.
  článok

  článok


 9. HRVOĽOVÁ, Božena. Specifics of valuation of hybrid securities. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 396-405 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. PILCH, Ctibor. Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Jún 2015, roč. 2, č. 6, s. 1-6 online.
  článok

  článok