Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKOBLA, Daniel - CSOMOR, Gábor - FILADELFIOVÁ, Jarmila. Dopady zmien v poskytovaní aktivačného príspevku a príspevku na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi. In Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 1338-3590, 2018, vol. 10, no. 1, s. 46-64.
  článok

  článok


 2. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha [elektronický zdroj]. Recenzovali: Emília Vranková, Ladislav Roman. 1. vydanie. Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. online [198 s.]. ISBN 978-80-88206-05-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha


 4. Integrating social services for vulnerable groups : bridging sectors for better service delivery. Paris : OECD, 2015. 210 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/integrating-the-delivery-of-social-services-for-vulnerable-groups_9789264233775-en> ISBN 978-92-64-23376-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KAŠIAR, Ján. Poskytovanie sociálnych služieb. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 9, s. 65-69.
  článok

  článok


 6. STANEK, Vojtech et al. Sociálna politika : teória a prax. 2. preprac. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 342 s. [21,29 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-28-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. MACKOVÁ, Zuzana. Sumy životného minima od 1. júla 2010 a ich vplyv na sociálnu oblasť. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 9, s. 24-31.
  článok

  článok


 8. MACKOVÁ, Zuzana. Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1. januára 2009. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 2, s. 10-17.
  článok

  článok


 9. VIGLAŠOVÁ, Zuzana. Vplyv sociánej politiky štátu na riešenie problémov chudoby v SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. ISSN 1336-5878, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 62-65. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_ke_1209.pdf>
  článok

  článok


 10. HUSÁKOVÁ, Mária - PONGRÁCZOVÁ, Eva. Sociálna práca. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 163 s. ISBN 978-80-225-2536-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]