Výsledky vyhľadávania

 1. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  článok

  článok

 2. GAŠOVÁ, Zuzana. Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí. In Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturpôógii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1338-0583, 2021, roč. 12, č. 1, s. 226-230 online. Recenzia na: Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v kontexte európskej rodovej politiky a gender mainstreamingu / Štefaňáková Jana. - Banská Bystrica : Belanium, 2020. - ISBN 978-80-557-1697-8.
  článok

  článok

 3. SERESOVÁ, Katarína - JURČÁKOVÁ, Edita. Anglicisms as a Consequence of Vocabulary Change – Reasons for Use and Their Stylistic Function. In International Virtual Academic Conference. Education and Social Sciences Business and Economics. IAI Academic Conference Proceedings. - International Academic Institute : Skopje, Republic of North Macedonia, 2021. ISSN 2671-3179, p. 9-14 online.
  článok

  článok

 4. ADAMCOVÁ, Silvia. Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung der gesprochenen deutschen Sprache. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 47-53 online.
  článok

  článok

 5. SERESOVÁ, Katarína. Lexikálna, syntaktická a štylistická rovina vedeckého jazyka. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 108-117 online.
  článok

  článok

 6. HELMOVÁ, Milena. Steuerung der Geschäftskommunikation durch gezielte Taktiken und Techniken. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 135-141 online.
  článok

  článok

 7. SERESOVÁ, Katarína. Anglizismen – Sprachbereicherung oder Sprachverfall? In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 92-101 online.
  článok

  článok

 8. MOCKOVÁ, Nina. Jazykové stopy nemčiny v obci Čermany. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 83-91 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 9. SERESOVÁ, Katarína. Výhody a nevýhody používania anglicizmov v nemeckom jazyku. In Medzinárodná vedecká konferencia FORLANG 2021. FORLANG : Cudzie jazyky v akademickom prostredí. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3948-1. ISSN 1338-5496, s. 349-357.
  článok

  článok

 10. SERESOVÁ, Katarína. Funktionsverbgefüge in der gegenwärtigen deutschen Sprache. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 84-91 online.
  článok

  článok