Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 704  
Vaša otázka: Heslá = "nemčina"
 1. ŠTEFČÍK, Jozef - GAŠOVÁ, Zuzana. Creating a German-Slovak Hunting Terminology Database. - Registrovaný: Scopus. In Folia Linguistica et Litteraria : Časopis za nauku o jeziku i književnosti. - Nikšić : Institute for Language and Literature. ISSN 2337-0955, 2022, no. 39, pp. 315-334 online. KEGA 006TU Z-4/2020.
  článok

  článok

 2. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazykový pluralizmus a jazyková politika. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 112-118 online.
  článok

  článok

 3. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Postavenie nemeckého jazyka na Slovensku po roku 2011. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 195-203 online.
  článok

  článok

 4. KALAŠ, Filip. [Basiswissen deutsche Wortbildung]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 2, s. 183-185 online. Recenzia na: Basiswissen deutsche Wortbildung / Elke Hentschel. - Tübingen : Narr Francke Attempto / UTB, 2020. - ISBN 978-3-8252-5367-7.
  článok

  článok

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. Linguistische Aspekte von Rechtstexten : Ausgewählte Perspektiven mit Fokus auf das Sprachpaar Deutsch – Slowakisch. Rezensentinnen: Katarína Seresová, Slavomíra Tomášiková. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2022. 115 s. [5,68 AH]. ISBN 978-3-339-12732-7.
 6. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  článok

  článok

 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Wirtschaftskommunikation in Wissenschaft und Praxis. In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag. ISSN 0038-8459, 2021, jg. 65, nr. 5, s. 193-194 online.
  článok

  článok

 8. MAIER, Tomas. Schwache Deklination und Schwächung mit Hinblick auf Fachsprachenuterricht. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2021. ISSN 2454-0145, 2021, vol. 13, no. 2, s. 27-33 online.
  článok

  článok

 9. VEZJAK, Suzana. [Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache]. In Muttersprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. ISSN 0027-514X, 2021, vol. 131, no. 2, pp. 198-200 online. Recenzia na: Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache / Lívia Adamcová, Silvia Adamcová ; Rezensenten: Danuša Lišková, Eva Széherová. 1. Auflage. - München : LINCOM, 2019. - ISBN 978 3 86288 968 6.
  článok

  článok

 10. GAŠOVÁ, Zuzana. Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí. In Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturpôógii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1338-0583, 2021, roč. 12, č. 1, s. 226-230 online. Recenzia na: Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v kontexte európskej rodovej politiky a gender mainstreamingu / Štefaňáková Jana. - Banská Bystrica : Belanium, 2020. - ISBN 978-80-557-1697-8.
  článok

  článok