Výsledky vyhľadávania

 1. World Economic Outlook : Challenges to Steady Growth. October 2018. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2018. 194 s. World Economic and Financial Surveys. ISBN 978-1-48437-679-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. DALBERG, Dirk Mathias. Materializmus a machiavellizmus. Pohľad Miroslava Kusého na československú spoločnosť v období normalizácie. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. ISSN 1337-8163, 2018, roč. 11, č. 2, s. 32-49.
  článok

  článok

 3. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti: Miroslav Majtán, Roman Šíp. 2. upravené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 99 s. [3,08 AH]. ISBN 978-80-225-4516-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 4. KARKALÍKOVÁ, Marta. Management systems and their significance for European standardization. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 52-58 online. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 5. HAVEL, Václav. Moc bezmocných a jiné eseje. Praha : Knihovna Václava Havla, 2016. 330 s. ISBN 978-80-87490-13-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LADÁNYI PÚCHOVSKÁ, Jana - ZÁVADSKÝ, Ján. Business process standardization. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 1335-7069, 2016, roč. 17, č. 1, s. 26-36.
  článok

  článok

 7. CZIFRA, György. Zavedenie metódy 5S v reálnom živote – problémy, riešenia, úspechy. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2016. ISSN 1339-9403, 2016, č. 2, s. 9-13.
  článok

  článok

 8. MAZZIOTTA, Matteo - PARETO, Adriano. Comparing two non-comprensatory composite indices to measure changes over time: a case study. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 2, s. 44-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205472/32019715q2.pdf>
  článok

  článok

 9. DŽUBÁKOVÁ, Martina. High level structure future in management system´s World. In Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4154-1, s. [1-23] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ĎUĎÁK, Jozef. Riadenie a plánovanie výroby. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2015. 142 s. ISBN 978-80-552-1315-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]