Výsledky vyhľadávania

 1. GEŽÍK, Pavel. Scheduling based on the Critical Path Analysis. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 208-212 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 2. MORAVEC, Ján. Normovanie práce a stanovenie spotreby času práce. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839, 2013, roč. 7, č. 1, s. 11-19.
  článok

  článok

 3. KOZOK, Martin - SEDLÁK, Jozef - HROMADA, Juraj. Používate objektívne výkonové normy? In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s.14-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 4. Správní procesy v právu životního prostředí [elektronický zdroj]. Brno : Tribun EU, 2010. CD-ROM. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 379. ISBN 978-80-210-5362-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. CHAJDIAK, Jozef. Odhad miesta Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti výskumu a vývoja v roku 2007. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 63-67. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 6. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno : Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2010. 146 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 379. ISBN 978-80-210-5362-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SOUČEK, Zdeněk. Problémy řízení zdravotnictví. In Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2005. ISSN 0026-8720, Říjen 2005, roč. 40, č. 10, s. 13-17.
  článok

  článok

 8. NACHTMANNOVÁ, Oľga - ZÚBRIKOVÁ, Darina. Organizácia práce : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 95 s. ISBN 80-225-1960-X. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]
 9. LHOTSKÝ, Oldřich. Organizace a normování práce v podniku. Praha : ASPI, 2005. 103 s. Lidské zdroje. ISBN 80-7357-095-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. HÜTTLOVÁ, Eva. Nové přístupy k normování práce. In Moderní řízení : výběr manažerského know how pro vedoucí pracovníky, podnikatele, konzultanty, lektory, pedagogy, studenty. - Praha : Economia, 2002. ISSN 0026-8720, Květen 2002, roč. 37, č. 5, s. 27-28.
  článok

  článok