Výsledky vyhľadávania

 1. BURINOVÁ, Hedviga. TQM - Komplexné manažérstsvo kvality v školskom prostredí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 23-25.
  článok

  článok

 2. RUDY, Vladimír et al. The Off-Line Simulation on Measuring Through Software PC-DMIS CAD++ V4.3. In Applied Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-3417, 2021, vol. 11. no. 14, pp. [1-21] online. KEGA 002TUKE-4/2020, KEGA 032EU-4/2020, KEGA 027STU-4/2019.
  článok

  článok

 3. PUSZTIOVÁ, Lea - DUBCOVÁ, Gabriela. Environmentálny manažérsky systém so zameraním na ISO 14001. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 450-456 online.
  článok

  článok

 4. TEPLÝ, Marek. Challenges to Integrating Requirement of the Quality Management System into an Organisation's Strategy. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2020. ISSN 1339-9381, 2020, vol. 12, no. 1, s. 8-14.
  článok

  článok

 5. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Integrované manažérstvo podnikových rizík podľa medzinárodných štandardov. In Rozvoj euroregiónu Beskydy. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 14: Diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina, 6. november 2020. - Žilina : EDIS- vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2020. ISBN 978-80-554-1742-4, s. 166-176 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - DUBCOVÁ, Gabriela. Quality Management as a Tool for Consumer Protection. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 30-37 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 7. MASÁR, Matej - HUDÁKOVÁ, Mária. Manažment rizík projektov v kontexte koncepcie Industry 4.0 v podmienkach výrobných podnikov na Slovensku. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 145-154.
  článok

  článok

 8. MARKULIK, Štefan - TEPLICKÁ, Katarína. Vzdelávanie v oblasti manažérstva kvality a význam pre trh práce. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 56-63.
  článok

  článok

 9. HAMRANOVÁ, Anna. Meranie úrovne zrelosti IT Governance. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 71-83 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 10. DŽUBÁKOVÁ, Martina - ČYRAS, Giedrius. Evolution of Management System Certification After "Big Revision". In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering 2019. International Scientific Conference. Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering 2019. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2019. ISBN 978-609-476-161-4, pp. 141-149 online.
  článok

  článok