Výsledky vyhľadávania

 1. OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Determinanty pohybu cien ropy na svetových trhoch: teoretická analýza. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 4, s. 464-490. VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 2. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of Institute of Economics Research of the Slovak Academy of Sciences and Economics and Mangement Institute of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 105-112.
  článok

  článok

 3. OBADI, Saleh Mothana et al. Konkurencieschopnosť a inovácie : teoretické skúmanie a komparatívne analýzy. Recenzenti: Martin Lábaj, Daneš Brzica. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 127 s. [5,66 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4466-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. VAN DEN BOSSCHE, Peter - ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 1077 s. ISBN 978-1-316-61052-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. ŠMIHULA, Daniel. Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť : zbierka komentárov, esejí a štúdií z rokov 2013-2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 178 s. ISBN 978-80-8168-810-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KRUGMAN, Paul R. - OBSTFELD, Maurice - MELITZ, Marc J. International Economics : Theory and Policy. 11th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 800 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-21487-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 7. FRONCZEK, Malgorzata. Main world exporters of goods in years 1995-2011 - analysis by value. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 2585-7258, 2017, roč. 11, č. 1, s. 87-97.
  článok

  článok

 8. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s trade Competitiveness in the Steel Industry after 15 years of its Membership in the WTO. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 166, no. 7-8, pp. 16-19.
  článok

  článok

 9. Trade in counterfeit ICT goods. Paris : OECD, 2017. 90 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-ict-goods_9789264270848-en> ISBN 978-92-64-27082-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. Compiled by: Peter Drábik, Paulína Krnáčová ; referees: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Miroslav Karlíček. 1st edition. Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. CD-ROM [235 s., 16,9 AH]. ISBN 978-80-225-4463-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha