Výsledky vyhľadávania

 1. KOŁODZIEJCZYK, Marta. Technológia slúžiaca na zadržiavanie koronavírusu: potenciálne hrozby pre ochranu ľudských práv. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 156-181.
  článok

  článok

 2. BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Sloboda prejavu a petičné právo v podmienkach obecnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 11, s. 10-12.
  článok

  článok

 3. KARLAS, Jan. Podávání národních zpráv v rámci lidskoprávních smluv: analýza hlavních univerzálních smluv. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 3, s. 5-27.
  článok

  článok

 4. KARVATSKA, Svitlana. Interpretation and Implementation of European Standards of Human Rights and Fundamental Freedoms Protection in Ukrainian Court Practice: Problems and Prospects. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 39-47.
  článok

  článok

 5. FUTÓ, Gilbert. Teórie pôvodného významu štvrtého dodatku ústavy Spojených štátov amerických. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 1, s. 229-249 online.
  článok

  článok

 6. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. Recenzenti: Miroslav Mečár, Přemysl Michálek, Jozef Králik. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. [229 s.]. ISBN 978-80-906993-2-8.
 7. Handbook on European Non-discrimination Law : 2018 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 295 s. Dostupné na : <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87586555> ISBN 978-92-871-9851-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online 39 s. [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. VRŠANSKÝ, Peter. Právo na azyl - kolektívny výkon individuálneho práva alebo kolektívne právo? In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 3, s. 19-35.
  článok

  článok

 10. LAZORČÁKOVÁ, Tímea. Tribunály občianskej spoločnosti. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 2, s. 53-61.
  článok

  článok