Výsledky vyhľadávania

 1. KANZELSBERGER, Jana. Ombudsman - advokát občianskych práv. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 288-296.
  článok

  článok

 2. Výročná správa 2013 : európsky ombudsman. Luxembourg : Úrad pre publikácie Európskej únie, 2014. 37 s. ISBN 978-92-9212-592-9. ISSN 1725-9789. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Ako funguje Európska únia : vaša príručka o inštitúciách EÚ. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 39 s. Politiky Európskej únie. ISBN 978-92-79-39924-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ANTALOVÁ, Henrieta. Úloha ombudsmana pri inovácii verejnej správy. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 40-49.
  článok

  článok

 5. SABADOŠOVÁ, Ľubica. Legislative and institutional measures to promote consumer protection in the financial market. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 455-464 [CD-ROM]. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 6. HURNÁ, Lucia. Postavenie európskeho ombudsmana v inštitucionálnom systéme Európskej únie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 286-294 [CD-ROM]. VEGA 1/1083/12.
  článok

  článok

 7. How the European Union works : your guide to the EU institutions. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 39 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-pbNA0113090/> ISBN 978-92-79-29988-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Slúžiť občanom: stále máme čo zlepšovať. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. august, s. 8-9.
  článok

  článok

 9. BRUNCLÍK, Miloš - HAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta. Skandinávie : proměny politiky v severských zemích. Praha : Wolters Kluwer ČR : CEVRO Institut, 2011. xvi, 303 s. ISBN 978-80-7357-703-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. RAUČINOVÁ, Petra. Ombudsman ako subjekt kontroly vo verejnej správe. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 541-547.
  článok

  článok