Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUCHA, Vladimír. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť: vedecká podpora koordinovaná Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  článok

  článok


 2. GONDA, Vladimír. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 6. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 179 s. [9,00 AH]. Škola. ISBN 978-80-8078-472-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 4, prezenčne 4]

 3. WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York : Springer, 2011. 325 s. ISBN 978-1-4419-7921-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 252 s. KEGA 3/5121/07. ISBN 978-80-225-2797-2. [Počet ex. : 7, z toho voľných 2, prezenčne 5]

 5. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. [50] s. KEGA 3/5121/07.

 6. GONDA, Vladimír. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 2. dopln. a prepr. vyd. Bratislava : ELITA, 1999. 70 s. ISBN 80-8044-057-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. GONDA, Vladimír. Diplomová práca : ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 67 s. ISBN 80-225-0974-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 8. Slovenská akadémia vied v historickom kontexte. Bratislava : Odbor pre vzťahy s verejnosťou ÚP SAV, 1996. 105 s. ISBN 80-88780-06-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. DUDINSKÁ, Elvíra. Metodika vypracovania diplomovej práce. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1996. 74 s. ISBN 80-225-0747-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 10. BÄNSCH, Axel. Wissenschaftliches Arbeiten : Seminar-und Diplomarbeiten. 3. verb. Aufl. München : Oldenbourg, 1994. 78 s. ISBN 3-486-22939-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]