Výsledky vyhľadávania

 1. TEKELI, Jozef. Nová právna úprava nájmu poľnohospodárskej pôdy obcou. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 5, s. 2-6.
  článok

  článok

 2. SUCHÁ, Kateřina. Retenční schopnost půd a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 5-6, s. 27-35.
  článok

  článok

 3. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Samostatne hospodáriaci roľník ako forma rodinného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 628-637 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 4. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia - HUDEC, Matej. Ecological and Integrated Cropping Systems in South Slovakia: Results of Long-Term Experiments. In AgroSym 2020. International Scientific Agriculture Symposium. AgroSym 2020: Book of Abstracts : XI International Scientific Agriculture Symposium. - Jahorina : University of East Sarajevo, 2020. ISBN 978-99976-787-4-4, p. 312.
  článok

  článok

 5. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna et al. Produktivnosť dliteľnych opytov po izučeniju sistem zemledelija v južnoj Slovakii. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. konferentsiya. Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. - Jaroslavľ : Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020. ISBN 978-5-98914-227-9, s. 61-65.
  článok

  článok

 6. KELLER, Marek. Skončenie doby nájmu poľnohospodárskej pôdy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-2.
  článok

  článok

 7. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Privolávanie dažďa. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 22-24.
  článok

  článok

 8. MUKARATI, Julius - P. MONGALE, Itumeleng - MAKOMBE, Godswill. Land Redistribution and the South African Economy. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 1, s. 46-54.
  článok

  článok

 9. ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Juraj. Tlaky globálnych megatrendov na historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 2, s. 102-107.
  článok

  článok

 10. KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - SVIČEK, Michal. Hodnotenie zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy v okresoch Pezinok a Senec v rokoch 2004-2018. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 121-140.
  článok

  článok