Výsledky vyhľadávania

 1. PORUBSKÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan. Nanomateriály a ich využitie v environmentálnych technológiách. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 3, s. 164-174.
  článok

  článok


 2. HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Vybrané environmentálne súvislosti zmien historickej lazníckej krajiny (na príklade obce Hrušov okres Veľký Krtíš). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 1, s. 57-77.
  článok

  článok


 3. Zákony IV/2018 : zborník úplných znení zákonov z oblasti stavebného práva a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 : stavebný zákon : katastrálny zákon : správcovia bytových domov : stavebné sporenie : stavebné výrobky : vlastníctvo bytov : autorizovaní architekti : vlastníctvo pôdy. Žilina : Poradca, 2018. 544 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.

 5. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Piešťany, 5. decembra 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Radoslav Bujnovský, Milan Macák. 1. vydanie. Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017. online [156 s.]. ISBN 978-80-89417-75-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. The Land-Water-Energy Nexus : Biophysical and Economic Consequences. Paris : OECD, 2017. 136 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-land-water-energy-nexus_9789264279360-en> ISBN 978-92-64-27933-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. OLÁH, Judit et al. The Role of Biofuels in Food Commodity Prices Volatility and Land Use. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 4, pp. 81-93.
  článok

  článok


 8. Životné prostredie v Slovenskej republike (vybrané ukazovatele v rokoch 2012 – 2016). Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 105 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-580-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. ZAUŠKOVÁ, Ľubica - MIDRIAK, Rudolf. Pustnutie poľnohospodárskej krajiny. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 1, s. 45-51.
  článok

  článok


 10. PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter - HREŠKO, Juraj. Vplyv zmien využívania krajiny na eróziu půdy v katatrálnych územiach Ľubá a Belá (Hronská pahorkatina). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 3, s. 245-262.
  článok

  článok