Výsledky vyhľadávania

 1. TEKELI, Jozef. Skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca pri dovŕšení 65 rokov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 16-18.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Jaromír. Majú prípadové štúdie miesto vo výučbe didaktiky účtovníctva? In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D. ISSN 1214-9187, 2021, roč. 18, č. 1, s. 21-25 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. JURČÁKOVÁ, Edita - SERESOVÁ, Katarína. Die Rolle vom Text im Übersetzungsunterricht. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 50-55 online.
  článok

  článok

 4. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultúrny prístup v procese humanizácie výučby cudzích jazykov. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 62-68 online.
  článok

  článok

 5. Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI. Zostavovateľ/Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 417 s. [20,85 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/2021_cudzie_jazyky_v_premenach_casu_112020_opravene_zmensene.pdf> ISBN 978-80-225-4823-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KRIŽO, Viktor. Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (2.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 11-15.
  článok

  článok

 7. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Improving Students' Language Skills in Business English Course: Experimental Study. In ІІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. International Scientific and Practical Conference. ІІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education : Conference Proceedings. - Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" FL, 2021, pp. 36-43 online.
  článok

  článok

 8. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Benefits of Teaching Abbreviations in English for Specific Purposes. In Language Teaching in Higher Education : Its Present, Current Strategies and Prospects. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2021. ISBN 978-3-943906-57-8, pp. 43-53 online.
  článok

  článok

 9. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Riešenie prípadových štúdií - efektívna súčasť pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 16-23 online. KEGA 005EU-4/2020.
  článok

  článok

 10. PATÉ, Magdaléna. Rozvíjanie ústneho prejavu v cudzom jazyku vo veľkých učebných skupinách. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 101-107 online.
  článok

  článok