Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Obchodníci sa pripravujú na rast. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : zadania na cvičenia. Recenzentky: Alica Lacková, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 92 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-225-4696-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. BARTOŠ, Adam - GRISÁKOVÁ, Nora. Využívanie vybranej marketingovej činnosti v súbore výrobných družstiev. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 2, s. 53-64 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 4. KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Recenzenti: Jana Přikrylová, Václav Stříteský. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2018. 285 s. ISBN 978-80-247-5869-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Nestle in da hood, Jelly Sweets. In Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. - Lublin : DT.Uni., 2018, pp. 139-143 online.
  článok

  článok

 6. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Problémy podnikania a využitie marketingového mixu. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 23 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. VOKULIČOVÁ, Veronika. Marketingový plán. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 112-122.
  článok

  článok

 8. VELICHOVÁ, Ľudmila. Analýza konkurencie v podnikateľských plánoch cvičných firiem. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 818-826 online. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 9. ARMSTRONG, Gary - KOTLER, Philip. Marketing : An Introduction. 13th Edition. [S.l.] : PEARSON, 2017. 642 s. Always Learning. ISBN 978-0-13-414953-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Počet ex. : 27, z toho voľných 1, prezenčne 3]