Výsledky vyhľadávania

 1. Comparative Racial Politics in Latin America. New York : Routledge, 2019. 357 s. ISBN 978-1-138-48530-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KOLLÁR, Roman. Životné podmienky študentov vysokých škôl v Európe. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 1, s. 35-53.
  článok

  článok

 3. Society at a Glance: Asia/Pacific 2019. Paris : OECD, 2019. 113 s. Society at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-asia-pacific-2019_soc_aag-2019-en> ISBN 978-92-64-31087-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Typologie sídel zejména s ohledem na vliv klimatu. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 3, s. 1-21.
  článok

  článok

 5. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 162-170 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 6. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Kvalita života v kontexte spotreby. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 99-109 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. LABUDOVÁ, Viera. Housing Conditions and Health. In EMAN 2019 - Economics & Management. International Scientific Conference. 3rd International Scientific Conference EMAN 2019 - Economics & Management : How to Cope with Disrupted Times. - Belgrade : Association of Economic and Managers of the Balkans, 2019. ISBN 978-86-80194-18-9. ISSN 2683-4510, p. 35. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 8. PŘÍVARA, Andrej. Sudden and Slow-Onset Events as Triggers of Migration. In Journal of Modern Economic Research : international a double-blind peer reviewed academic open acess journal. - Bratislava : Denakyr, 2019. ISSN 2644-4380, 2019, vol. 1, no. 2, pp. 25-38. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 9. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Model Approaches to the Quality of Life Measurement and Survey of Quality of Life - Evaluation of the Subjective Quality of Life in Region. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 2, s. 13-26 online.
  článok

  článok

 10. HOŠKOVÁ, Elena - ZENTKOVÁ, Iveta - SVETLANSKA, Tatiana. Trends in the Quality of Life of the V4 Countries in the Field of Material Living Conditions. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018. ISSN 1339-3367, 2018, vol. 7, no. 2, s. 57-61.
  článok

  článok