Výsledky vyhľadávania

 1. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6.

 2. HARVÁNEK, Lukáš - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Analysis of potential export support possibilities in the Slovak and Czech Republic. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International scientific conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4085-8, s. 82-91. VEGA 1/0550/14, VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok


 3. PAVELKA, Ľuboš - JAMBOROVÁ, Erika Mária - RUŽEKOVÁ, Viera. Manuál slovenského exportéra : základy bezpečného obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Peter Baláž, Igor Lichnovský. 1. vyd. Prievidza : GNOWEE, 2015. 107 s. [6,19 AH]. ISBN 978-80-97-22059-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KONOVÁ, Viera. Pomáhajte s exportom tam, kam iní nejdú... In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. ISSN 1335-5813, Jeseň 2014, roč. 14, č. 3, s. 14-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0193801/FM-JESEN-2014_www.pdf>
  článok

  článok


 5. SULEJMANI, Dagmar. Rada vlády SR na podporu exportu a investícií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 349-356 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. IVÁNKOVÁ, Katarína. Možnosti podpory budovania vývozných aliancií v SR. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839, 2013, roč. 7, č. 2, s. 8-13.
  článok

  článok


 7. IVÁNKOVÁ, Katarína. Exportná aliancia ako nástroj podpory exportujúcich malých a stredných podnikov v SR. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839, 2013, roč. 7, č. 1, s. 40-48.
  článok

  článok


 8. KUNYCHKA, Mykhaylo. Effectiveness of commercial diplomacy: the example of Ukraine. In MMK 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník IV. : 9. - 13. prosince 2013 Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, s. 944-950 [CD-ROM].
  článok

  článok


 9. ONDREJKOVIČ, Dávid. The effectiveness of the economic diplomacy of France in increasing exports. In MMK 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník IV. : 9. - 13. prosince 2013 Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, s. 1087-1095 [CD-ROM].
  článok

  článok


 10. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Práva k duševnímu vlastnictví jako nástroj EU pro obchodní liberalizaci a podporu exportu. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2012. ISSN 1804-1280, 2012, roč. 17, č. 2, s. 23-42.
  článok

  článok