Výsledky vyhľadávania

 1. JANUBOVÁ, Barbora. Náklady na vedu a výskum v štátoch OECD v kontexte príjmovej nerovnosti. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 21-28 online.
  článok

  článok

 2. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podpora projektovo orientovaného financovania v Slovenskej republike. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 157-176 [1 AH].
  článok

  článok

 3. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podporná politika univerzít. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 142-156 [1 AH].
  článok

  článok

 4. ANDRLÍK, Břetislav - FIALOVÁ, Dana. Daňová podpora výzkumu a vývoje v České republice. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 2, s. 36-49.
  článok

  článok

 5. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Project research funding in Slovakia. In ITEMA 2017 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture. International scientific conference on IT, tourism, economics, management and agriculture. ITEMA 2017 : conference proceedings : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : international scientific conference : Budapest, Hungary, october 26, 2017. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, pp. 604-612 online. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 6. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb od roku 2018. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 355-359 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok

 7. ČEPKO, Michal - NÉMETHOVÁ, Valéria. Evaluation of Regional Innovation Support - Analysis of Research and Development Assistance in Companies. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 2585-8785, 2017, vol. 10, no. 2, s. 5-13 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 8. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňové stimuly v oblasti výskumu a vývoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 133-141 CD-ROM. VEGA 1/0184/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 9. OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017. Paris : OECD, 2017. 221 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-norway-2017_9789264277960-en> ISBN 978-92-64-27607-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. CHOMOVÁ, Katarína - NÉMETHOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav. Empirická analýza podpory výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 3, s. 1-7 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok