Výsledky vyhľadávania

 1. Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 12x ročne. ISSN 0042-4358
  časopis

  časopis

 2. GERWALD, Frank - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Die Unternehmensumwelt als Einflussfaktor auf die Unternehmensführung am Beispiel der Versicherungswirtschaft. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 9-25 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. BUDSKÁ, Petra - FLEISCHMANN, Luboš. Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v České republice v letech 2007-2019. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok

 4. ŠIMEK, Robert. Udržitelné financování a jeho dopady na pojišťovnický sektor. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 1, s. 23-29.
  článok

  článok

 5. MESRŠMÍD, Jaroslav. Pandemie a systémové riziko v pojišťovnictví. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 1, s. 38-42.
  článok

  článok

 6. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. FLASCHKA, Matěj - LUKEŠ, Miroslav. Pojišťovny a bankovní identita. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. SOBKOVÁ, Martina. Bude rok 2019 rekordním? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 9. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Použitie fuzzy logiky v risk manažmente. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 71-75 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KÚTIKOVÁ, Jana. Zhluková analýza európskeho poistného trhu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 145-153 online. VEGA 1/0166/22.
  článok

  článok