Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Predslov. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 3-5. VEGA 1/0122/14 (2014-2016).
  článok

  článok


 2. MARCI, Anton - ŠUMANOVÁ, Radka. Accounting policy options in the field of equity in order to avert possible bankruptcy status of the company. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 701-707 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Analýza účtovnej závierky : doplňujúci učebný text. Recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Sklenka. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 134 s. [6,17 AH]. VEGA 1/0122/14. ISBN 978-80-225-4222-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 4. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Zborník zostavili: Anna Šlosárová, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 129 s. [9,37 AH]. VEGA 1/0122/14 (2014 - 2016). ISBN 978-80-225-4244-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. SKLENKA, Miloš - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : príklady, úlohy a testy. Recenzenti: Anna Šlosárová, Božena Soukupová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 238 s. [13,06 AH]. VEGA 1/0122/14. ISBN 978-80-225-4221-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 6. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia. Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 20.5.2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4011-7, s. 16-17.
  článok

  článok


 7. SCHUBERT, A.H. - SERNA, Luis. Slowly, we are growing together - European economic policy and statistics. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 4-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190655/32019714q2.pdf>
  článok

  článok


 8. HUSÁROVÁ, Stanislava. Subjektivizmus pri voľbe zásad bilančnej politiky a jeho vplyv na verejný a pravdivý obraz podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2011. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. HUSÁROVÁ, Stanislava. Subjektivizmus pri voľbe zásad bilančnej politiky a jeho vplyv na verný a pravdivý obraz podniku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 2, s. 160-162.
  článok

  článok


 10. HUSÁROVÁ, Stanislava. Subjektivizmus pri výbere bilančnej politiky. In Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie II. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3091-0, s. 18-28.
  článok

  článok