Výsledky vyhľadávania

 1. SÝKORA, Jozef. Prax obcí pri zostavení návrhu záverečného účtu 2017. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 5, s. 11-15.
  článok

  článok


 2. EZINANDO, Emenike Edwin Ekenechukwu - JEROH, Edirin. Budget deficit and fiscal administration in selected Sub-Saharan African Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 29, s. 21-33.
  článok

  článok


 3. Youth in the MENA region : how to bring them in. Paris : OECD, 2016. 112 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/youth-in-the-mena-region_9789264265721-en> ISBN 978-92-64-26573-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. JANKŮ, Jan. Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 1, s. 65-82.
  článok

  článok


 5. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonovo orientované financovanie výskumu. In NEMEC, Juraj. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 6. BALÁŽI, Peter - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Application of fiscal federalism theory to the constitutional organisation of Czechoslovakia after establishment of Federation at different stages of historical context. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 1, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 7. MEHEŠ, Marek - FERANECOVÁ, Adela - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Rozpočtová politika ako integrálna súčasť hospodárskej politiky. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 76-81 online.
  článok

  článok


 8. Views of the Slovak economy in 2016. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. SOPKOVÁ, Gabriela. Národohospodárstvo. Recenzenti: Tatiana Hlušková, Miroslav Škoda. 1. vyd. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, [2016]. 93 s. [3 AH]. Vysokoškolské učebné texty. ITMS 26110230091. ISBN 978-80-89732-57-9.

 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1. augusta 2015. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5968, 11.5.2015, [s. 1-2], [3,35 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/novela-zakona-o-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-a-o-rozpoctovych-pravidlach-uzemnej-samospravy-s-ucinnostou-od-1-augusta-2015-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbAHja1AooPNWcEWLDBR_98/?query=novela+z%E1kona+o+rozpo%E8tov%FDch+pravidl%E1ch+verejnej+spr%E1vy+a+o&serp=1>
  článok

  článok