Výsledky vyhľadávania

 1. CÍGEROVÁ, Nadežda. Podvojné účtovníctvo : opravné položky a rezervy v účtovných a daňových súvislostiach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 6, s. 41-62.
  článok

  článok


 2. SRNIŠOVÁ, Petra. Alternatívne spôsoby oceňovania a účtovania z pohľadu audítora. In Auditing. Doktorandský seminár. Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava, 26.3.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4493-1, s. 40-57.
  článok

  článok


 3. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Kurzové rozdiely k opravným položkám, rezervám a účtom časového rozlíšenia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 12, s. 11-18.
  článok

  článok


 4. PRCHAL, Luboš. IFRS 9 se blíží. Jste připraveni? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok


 5. BENKO, Ján. Úprava výsledku hospodárenia na základ dane za rok 2015. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk [elektronický zdroj]. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 4.1.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok


 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Opravné položky v účtovníctve podnikateľa ako nástroj kreovania finančnej situácie. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 13-18. VEGA 1/0122/14 (2014-2016).
  článok

  článok


 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek v podnikateľských účtovných jednotkách. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 5, s. 19-31. VEGA 1/0122/14.
  článok

  článok


 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek v podnikteľských účtovných jednotkách. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 6, s. 12-23. VEGA 1/0122/14.
  článok

  článok


 9. KRŠEKOVÁ, Marianna. Provisions and temporary items of assets as the important tools achieve a true and fair view of the business entities’ accounting. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 593-602 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (100%).
  článok

  článok


 10. MÜLLEROVÁ, Libuše - ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha : Grada Publishing, 2016. 207 s. ISBN 978-80-247-5806-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]