Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Pavol. Možnosti zdokonaľovania e-learningových kurzov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 101-110 online.
  článok

  článok

 2. MELUCHOVÁ, Jitka. Uplatnenie moderných didaktických prostriedkov pri výučbe predmetu Účtovníctvo poisťovní. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva konanej v septembri 2012 : Bratislava 19. 9. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3741-4, s. 72-77. KEGA 023EU-4/2012.
  článok

  článok

 3. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Materiálne didaktické prostriedky pri výučbe odborného jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3657-8, s. 159-163 [CD-ROM].
  článok

  článok

 4. KANÁLIKOVÁ, Alžbeta. Multimediálny nástroj pre výučbu algoritmov triedenia. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3, s. [1-5].
  článok

  článok

 5. KANISOVÁ, Zdenka. Práca s textom učebných materiálov vo výučbe cuzdieho jazyka. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321, 2012, roč. 4, č. 1, s. 7-18.
  článok

  článok

 6. RETOVÁ, Janette - PÓLYA, Attila. The Accessibility of e-learning systems for disabled. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 17, s. 124-130.
  článok

  článok

 7. ANDREJKOVIČ, Marek. [Matematika 1]. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód III. (2012) : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 4. 2012 Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3440-6, s. 84-85. Recenzia na: Matematika I. / Olejník, F. - Mislivcová, V. - Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2006. - ISBN 978-80-8073-647-7.
  článok

  článok

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana. [Matematika I]. In Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2012. ISSN 1338-1598, 2012, č.12, s. 1. Recenzia na: Matematika I / Olejník F., Mislivcová V. - Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2006. - ISBN 97-880-8073-647-7. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.selyeuni.sk/ef/e-studies/sk.html>
  článok

  článok

 9. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Finančné vzdelávanie na stredných odborných školách umeleckého zamerania. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-6].
  článok

  článok

 10. Business Schoolgames. In Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2010. ISSN 1336-9857, február 2010, č. 2, s. 49.
  článok

  článok