Výsledky vyhľadávania

 1. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave. Vedecký seminár. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2014 : Bratislava 11. 11. 2014 [elektronický zdroj]. Zborník zostavila Brigita Boorová ; recenzenti zborníka: Andrej Dupaľ, Juraj Stern. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2014. CD-ROM [100 s., 5,3 AH]. ISBN 978-80-225-4016-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BOCORA, Ján. Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 140-151. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 4. BILÍKOVÁ, Mária et al. Vedecko-výskumné zameranie katedier Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1335-4582, marec 2006, roč. 8, č. 24, s. 97-103.
  článok

  článok

 5. MADĚRA, František - HAĽAMA, Juraj. Posudok recenzenta na Zborník príspevkov z druhého vedeckého seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti Katedry účtovníctva. In Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska. Vedecký seminár. Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska : zborník príspevkov z druhého vedeckého seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti Katedry účtovníctva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2169-8, s. [66-67].
  článok

  článok

 6. Women in scientific careers : unleashing the potential. Paris : OECD, 2006. 228 s. ISBN 92-64-02537-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. CHOLUJ, Vladimír. Poznatková náročnosť, východisko a cesta tvorivej odbornej práce. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1335-4582, november 2003, roč. 5, č. 16, s. 36-40.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Mária - LALUHA, Ivan - PECHOVÁ, Michaela. Identifikácia a analýza potrieb rozvoja ľudských zdrojov na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Interný grant č. 11) : analýza podmienok práce pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov na Ekonomickej univerzite v Bratislave : (výskumná správa) : výstup č. 1. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2002. 31 s.
 9. 9.Cíl

  GOLDRATT, Eliyahu M. - COX, Jeff. Cíl : proces trvalého zlepšování. 2. preprac. vyd. Praha 10 : Interquality, 2001. 333 s. ISBN 80-902770-2-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Smer: univerzita európskeho typu : akademická obec apelovala na členov HNc, aby pomohli vysokému školstvu. In Hospodárske noviny : Denník o ekonomike a politike. ISSN 1335-4701, 28. septembra 1998, roč. 6, č. 185, s. 6.
  článok

  článok