Výsledky vyhľadávania

 1. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Scopus. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 3x ročne. ISSN 1211-555X. Dostupné na : http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/fakultni-casopisy/scipap.html
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. SIRKECI, Ibrahim - PŘÍVARA, Andrej. Kurdish Studies in Russian Language: 1917-2017. - Registrovaný: Scopus. In Kurdish Studies : an international peer-reviewed scholarly journal of Kurdish Studies on society, politics, geography, culture, and science. - England : LONDON Ltd. is a company, 2017. ISSN 2051-4883, 2017, vol. 5, no. 2, pp. 187-198.
  článok

  článok


 3. Doktorandské štúdium - súčasný stav a perspektívy II. : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. Recenzentky: Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. online [105 s.]. 1/GMVP/2013. ISBN 978-80-555-1836-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠOLTÉS, Erik. Súťaž ŠVOČ na Fakulte Hospodárskej informatiky v akademickom roku 2014/2015. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 141-144 online.
  článok

  článok


 5. MYŠKA, Matěj. Veřejné licence v České republice : verze 2.0. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7192-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. LOVÁSZOVÁ, Miriam. Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2013. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 2, s. 252-253.
  článok

  článok


 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Metódy vedeckej práce v doktorandskom vzdelávaní. In Transformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3554-0, s. 17-29.
  článok

  článok


 8. GRZNÁR, Miroslav. Metódy vedeckej práce v disciplínach ekonomiky, manažmentu a financií podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-6].
  článok

  článok


 9. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno : Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 10. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - ROZBORILOVÁ, Dária. Ethical aspects of writing, publishing and presenting scientific papers. In Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej : międzynarodowa konferecja naukowa, 21-22 maja 2009, Kraków. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. ISBN 978-83-7252-531-4, s. 173-181 [1 AH]. KEGA G-480.
  článok

  článok