Výsledky vyhľadávania

 1. KOTORA, Bohumír. Big data zatraktivňují sport i logistiku. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. POLÁČEK, Marian. Mobilné pripojenie k internetu na Slovensku. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17.9.2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4109-1, s. 88-92 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. BAČIŠIN, Vladimír. Vplyv technologických zmien a krízy na médiá. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KINTLER, Jakub. Regulácia telekomunikačného trhu mobilných operátorov na Slovensku a v Európskej únii. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 241-245. VEGA 1/0488/12 (100 percent).
  článok

  článok

 5. LITOMERICKÝ, Juraj. Elektronické systémy v pozemnej osobnej doprave a možnosti ich využívania úcastníkmi cestovného ruchu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 447-460.
  článok

  článok

 6. PIZANO, Veronika. Potenciál geolokačných služieb v marketingovej komunikácii. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-6.
  článok

  článok

 7. Kremsa Design, s.r.o. Ako využiť v marketingu geolokačné sociálne siete. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 9, s. 44-46.
  článok

  článok

 8. MLYNČÁR, Vladislav. Videokonferencia – nástroj komunikácie,vzdelávania a prenosu digitálnych dát. In Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 58-61.
  článok

  článok

 9. CAJCHAN, Juraj - SKALICKÝ, Pavel. Kvalita prepravných činností a ICT v cestnej nákladnej doprave. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0138, Máj 2007, roč. 2, č. 5, s. 46-47.
  článok

  článok

 10. Budúcnosť komunikácie je v IP telefónii. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2006. ISSN 1336-393X, Január 2006, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok