Výsledky vyhľadávania

 1. Zelená dohoda pro Evropu - základní pozice a fakta. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 52-53.
  článok

  článok

 2. BONDAREVA, Irina - PLCHOVÁ, Jana. Napĺňanie podmienok úspešného fungovania klastrov z pohľadu Slovenského plastikárskeho klastra. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 3, s. 267-272.
  článok

  článok

 3. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany. Konferencia. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany : sborník abstraktů z 40. konference, 5.–9. 11. 2018, (Mikulov, Česká republika). Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. online 197 s. ISBN 978-80-01-06504-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. FRANKOVÁ, Dominika - STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 78-86 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : sborník mezinárodní vědecké konference : Praha, 9.-10.11.2017 [elektronický zdroj]. 1. vydání. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. online 138 s. ISBN 978-80-7592-014-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BOLTIŽIAR, Martin et al. Lokality environmentálnych záťaží východného Slovenska ako limitujúce faktory regionálneho rozvoja. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 648-654.
  článok

  článok

 7. WALCZAK, Renata - MAJCHRZAK, Tomasz. Implementation of the Reference Class Forecasting Method for Projects Implemented in a Chemical Industry Company. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 1, s. 25-33.
  článok

  článok

 8. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. Editori: Janka Bursová, Michal Hanák. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. online 175 s. ISBN 978-80-906993-0-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HALUZA, Ivan. Odvetvie sa chystá konečne na rast. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. októbra 2017, roč. 27, č. 43, s. 63-65.
  článok

  článok

 10. HALUZA, Ivan. Chémia opäť prekvapila novým rekordným ziskom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39.
  článok

  článok