Výsledky vyhľadávania

 1. JIANG, Qijun - FLORKOWSKI, Wojciech Jan. Factors Limiting Quality Assurance Program Implementation in Food Manufacturing Companies in Shanghai, China. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 27-36.
  článok

  článok

 2. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <https://roaae.org/early-view/> ISSN 1336-9261.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. VÁLEK, Juraj. Pokles domácej výroby - vplyv na konkurencieschopnosť krajiny. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-9] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 4. HABÁNIK, Jozef - MARTOŠOVÁ, Adriana - LETKOVÁ, Natália. The Impact of Managerial Decision-making on Employee Motivation in Manufacturing Companies. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 38-50.
  článok

  článok

 5. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 62-69 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 6. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podpora sociálneho podnikania a udržateľná produkcia potravín. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 6 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. FENYVES, Veronika et al. The Capital Structure of Agricultural Enterprises in the Visegrad Countries. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 4, s. 160-167.
  článok

  článok

 8. GOŁAŚ, Zbigniew. The Effect of Inventory Management on Profitability: Evidence From the Polish Food Industry: Case Study. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 5, pp. 234-242.
  článok

  článok

 9. JINCHARADZE, Tristan. Evaluation of the Role of Development Strategy in Growth of Operating Profit On the Example of Semi-Finished Food Production Enterprise. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  článok

  článok

 10. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prichádza éra automatizácie potravinárskych skladov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 7-8/20, č. 54, (2020.
  článok

  článok