Výsledky vyhľadávania

 1. KAHANEC, Martin - FABO, Brian. Can a Voluntary Web Survey Be Useful Beyond Explorative Research? - Registrovaný: Scopus. In Internatioanl Journal of Social Research Methodology. - London : Taylor & Francis. ISSN 1464-5300, 2018, no. [3], pp. 1-11.
  článok

  článok

 2. VOKOUNOVÁ, Dana - HANKOVÁ, Silvia. Porovnanie slovenskej a arabskej kultúry. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 1, s. 12-20.
  článok

  článok

 3. LUKÁČ, Jozef. Finančná gramotnosť žiakov druhého stupňa základnej školy v Pečovskej Novej Vsi. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 3, s. 20-26 online. I-18-110-00, 2018.
  článok

  článok

 4. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov a výrobcov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 86-94.
  článok

  článok

 5. PAULOVÁ, Zuzana. Odchází zaměstnanci kvůli mzdě? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 6, s. 18-19.
  článok

  článok

 6. MATUŠOVIČ, Martin. Ekonomické a sociálne aspekty duševného vlastníctva a inovácií. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 742-750 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 7. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Názory žiakov stredných škôl na rovesnícku mediáciu. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-1109, 2017, roč. 23, č. 4, s. 24-31.
  článok

  článok

 8. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - ZELINA, Michal. IT Governance inhibitors: An empirical study in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-9-0, pp. 1529-1536 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 9. LACEK, Martin. K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Máj - Jún 2017, roč. 4, č. 3, s. 1-9.
  článok

  článok

 10. LACEK, Martin. K finančnej gramotnosti študentov vysokých škôl. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok