Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 12-18.
  článok

  článok


 2. TEKELI, Jozef. Verejné športové podujatia v obci a vulgárne správanie fanúšikov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 12, s. 16-20.
  článok

  článok


 3. MOKOŠOVÁ, Daša et al. Impact of Changes in Accounting Regulation on Sanctions for Its Violation in Selected Countries. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 599-608. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. MINTÁL, Ján. Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 13, s. 273-280.
  článok

  článok


 5. MÚČKOVÁ, Beata. Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 11, s. 14-19.
  článok

  článok


 6. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Správne delikty a ich druhy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 2, s. 19-23.
  článok

  článok


 7. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Správne delikty a ich druhy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 18-22.
  článok

  článok


 8. SREBALOVÁ, Mária et al. Zákon o priestupkoch : komentár. Recenzenti: Eva Horzinková, Soňa Košičiarová. 1. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015. 504 s. [31,29 AH]. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-30-5.

 9. HORVAT, Matej. Súčinnosť v konaní o priestupku. In Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. Medzinárodná konferencia. Právo na spravodlivý proces a správne trestanie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Trnava, jún 2015. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-83-7490-843-6, s. 68-75. VEGA 1/0092/13.
  článok

  článok


 10. HORVAT, Matej. Aktuálne otázky aplikačnej praxe povinných osôb vo vzťahu k právu na informácie. In Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 26. september 2014. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. ISBN 978-83-7490-783-5, s. 91-102.
  článok

  článok