Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Economic Crime in Slovakia. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 143-148.
  článok

  článok

 2. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 12-18.
  článok

  článok

 3. TEKELI, Jozef. Verejné športové podujatia v obci a vulgárne správanie fanúšikov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 12, s. 16-20.
  článok

  článok

 4. MOKOŠOVÁ, Daša et al. Impact of Changes in Accounting Regulation on Sanctions for Its Violation in Selected Countries. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 599-608. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. MÚČKOVÁ, Beata. Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 11, s. 14-19.
  článok

  článok

 6. MINTÁL, Ján. Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 13, s. 273-280.
  článok

  článok

 7. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Správne delikty a ich druhy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 18-22.
  článok

  článok

 8. HORVAT, Matej. Súčinnosť v konaní o priestupku. In Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. Medzinárodná konferencia. Právo na spravodlivý proces a správne trestanie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Trnava, jún 2015. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-83-7490-843-6, s. 68-75. VEGA 1/0092/13.
  článok

  článok

 9. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Správne delikty a ich druhy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 2, s. 19-23.
  článok

  článok

 10. SREBALOVÁ, Mária et al. Zákon o priestupkoch : komentár. Recenzenti: Eva Horzinková, Soňa Košičiarová. 1. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015. 504 s. [31,29 AH]. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-30-5.