Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČIK, Vladimír. Implementation of Smart Specialisation Strategy: the Case of Slovakia. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 78-89.
  článok

  článok

 2. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Slovensko v čerpaní európskych štrukturálnych fondov zaostáva. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 263-270 online.
  článok

  článok

 3. VOTOUPALOVÁ, Markéta. Energetická politika České republiky: Evropská unie jako rámující aktér? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 3, s. 53-74.
  článok

  článok

 4. FILIPEC, Ondřej - GARAJ, Michal - MIHALIK, Jaroslav. Ako komunikuje pravica: komunikačné aktivity vybraných (krajne) pravicových politických strán v Českej republike a na Slovensku pred parlamentnými voľbami v rokoch 2016 a 2017. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 3, s. 183-212.
  článok

  článok

 5. KRČÁL, Petr - NAXERA, Vladimír. Populistická konstrukce národa ohroženého migrací: CAQDAS volebního diskurzu českých parlamentních voleb v roce 2017. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 5, s. 491-523.
  článok

  článok

 6. Making Decentralisation Work in Chile : Towards Stronger Municipalities. Paris : OECD, 2017. 484 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/making-decentralisation-work-in-chile_9789264279049-en> ISBN 978-92-64-27903-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Sociálne inovácie a ich podpora. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 105-112 CD-ROM. VEGA 1/0666/10.
  článok

  článok

 8. ADAŠKOVÁ, Daša - ZUBRO, Tetyana. Strategic and economic aspects of a military nuclear programme. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 9, pp. 99-107.
  článok

  článok

 9. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Crisis-Driven Agenda of 2014 Council Presidencies in the European Union. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 255-265 [CD-ROM]. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 10. SCHMIDT, Peter - SZABÓ, Lajos - KULTAN, Jaroslav. Vybrané aspekty k realizácii programu. In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. ISBN 978-80-89600-10-6, s. 69-81.
  článok

  článok