Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka. Vplyv etiky na kreovanie finančnej stability poisťovne. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 76-80. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. SÝKORA, Peter. Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 5, s. 329-342.
  článok

  článok


 3. BOHUNICKÁ, Lenka. Potreba istoty, či otvorenosť zmenám? (K etickej koncepcii R. Rortyho). In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012. ISSN 0046-385X, 2012, roč. 67, č. 2, s. 104-111. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2012/1/15-25.pdf>
  článok

  článok


 4. MARKOVIČ, Peter. Sociálno - etické aspekty finančnej krízy - racionalita alebo iracionalita? In Zdravotníctvo a sociálna práca : ošetrovateľstvo - sociálna práca - verejné zdravotníctvo. - Bratislava : SAMOSATO, 2012. ISSN 1336-9326, 2012, roč. 7, č. 4, s. 80 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk/wp-content/uploads/ZaSP_Cislo_4_2012_SK_Supplementum.pdf>
  článok

  článok


 5. VLKOLÁČKOVÁ, Miroslava. Spoločenská zodpovednosť účtovných jednotiek. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 237-242.
  článok

  článok


 6. BURÁK, Emil. Pragmatizmus v biznise. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 6, s. 40-41.
  článok

  článok


 7. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2006. ISSN 1212-3609, 2006, roč. 9, č. 3, s. 19-34.
  článok

  článok


 8. REMIŠOVÁ, Anna. On the problems of the conflict between economic and ethical rationality. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1998. ISSN 0013-3035, 1998, roč. 46, č. 1, s. 61-71.
  článok

  článok