Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Exploding Net Errors and Omissions As a Capital Flight Phenomenon: the Case of Slovakia. - Registrovaný: Scopus, APVV-15-0666. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2018, vol. 50, no. 16, pp. 1866-1884.
  článok

  článok


 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 366-372. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok


 3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]

 5. LEVICKÝ, Michal - GAJDOVÁ, Denisa. Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 29-32.
  článok

  článok


 6. LUKÁČ, Jozef. Štátna rodinná politika so zameraním na vybrané štátne sociálne dávky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 11-21 online. I-17-105-00, 2017 (Hodnotenie ekonomickej a finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4).
  článok

  článok


 7. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Long-run elasticity of substitution in Slovak economy: the low-frequency suply system model. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. ISBN 978-80-7435-678-0, pp. 755-758 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 8. HERBRIK, Gabriel - SMELIK, Roman - PODLASOVÁ, Anežka. Vizualizácia dát. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 72-75 CD-ROM. SP2017/17.
  článok

  článok


 9. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Bayesovská ekonometria. Recenzenti: Zlatica Ivaničová, Ivan Lichner. 1. vyd. Bratislava : Letra Interactive, 2017. 200 s. [14,51 AH]. KEGA 044EU-4/2015. ISBN 978-80-972328-2-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. DRAHOŠOVÁ, Zuzana - MARŠÍK, Martin. Vliv úrokového diferenciálu na měnový kurz v České republice, Polské republice a Maďarsku. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 43-51.
  článok

  článok