Výsledky vyhľadávania

 1. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 2. HAGAROVÁ, Ráchel. Youstice - riešenie spotrebiteľských sporov modernou cestou. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 182-183. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 3. CHABRY, Laurence - GILLET-GOINARD, Florence - JOURDAN, Raphaëlle. De la relation client. Paris : Dunod, 2016. 191 s. La boîte à outils. ISBN 978-2-10-075453-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ORGONÁŠ, Jozef et al. Marketing a obchod, ako ich nepoznáte : skriptá pre U3V. Zostavil: Jozef Orgonáš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 302 s. [16,93 AH]. ISBN 978-80-225-4229-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 5. LITOMERICKÝ, Juraj. Hodnotenie kvality poskytovaných služieb v obchode a cestovnom ruchu prostredníctvom mobilných aplikácií. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 2, s. 13-16.
  článok

  článok


 6. ZÁMEČNÍK, Peter. Manažment reverzných tokov tovaru v elektronickom obchode. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4157-2, s. 55-70. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 7. DZUROVÁ, Mária - TAUCHMANNOVÁ, Bohumila - ORGONÁŠ, Jozef. Metodický materiál, modul č. 5 : pre ZMOS : VP3 - 5. Podnikanie, ochrana spotrebiteľa a privatizácia [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2015. online [122 s.]. Dostupné na : <http://kurz.zmos.exs.sk/login.php> ISBN 978-80-89809-05-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. PANČÍKOVÁ, Kristína - MAKOVNÍK, Tomáš. Manažérstvo sťažností zákazníkov vybraných cestovných kancelárií na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 0139-8660, 2015, roč. 48, č. 3, s. 171-180.
  článok

  článok


 9. DZUROVÁ, Mária et al. Spotrebiteľská politika : praktikum. Recenzenti: Júlia Lipianska, Juraj Kubiš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 197 s. [7,60 AH]. ISBN 978-80-225-4217-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 10. DZUROVÁ, Mária et al. Spotrebiteľská politika I. Recenzenti: Júlia Lipianska, Juraj Kubiš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 335 s. [14,33 AH]. ISBN 978-80-225-3950-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]