Výsledky vyhľadávania

 1. HEJLOVÁ, Hana - KOMÁRKOVÁ, Zlatuše - RUSNÁK, Marek. A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 3, s. 251-273.
  článok

  článok

 2. KRÁTKA, Zuzana. Liquidity Risk Management of Insurance Companies. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 64-73. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 3. MELUCHOVÁ, Jitka. The Present and the Future Reporting of Financial Instruments in the Insurance Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 112-117. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 4. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Impact of Selected Financial Indicators Related to the Structure of Funding Sources on Corporate Liquidity in Energy Sector in the Czech Republic and Slovak Republic. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 223-234.
  článok

  článok

 5. ORHUN, Eda. Liquidity networks in banking. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 2, pp. 104-118.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna. Korporátne riziká v európskom prostredí. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 179-188 CD-ROM. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 7. MARIANYI, Peter. Platby treba strážiť, aj keď firma rastie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 5, s. 49-50.
  článok

  článok

 8. HRONEC, Miloslav - HRVOĽOVÁ, Božena. Riziko likvidity/likvidnosti. In Udržitelný rozvoj VII - 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod. Konferencia. Udržitelný rozvoj VII - 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod : sborník z vědecké konference : České Budějovice, 31.3.-1.4.2016. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-002-5, s. 41-47.
  článok

  článok

 9. STANOVÁ, Barbora. Modelový prístup k riadeniu rizika likvidity a bankovej paniky v kontexte globálnej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : projekt mladých vedeckých pracovníkov I-14-104-00 : rok riešenia projektu 2014. Recenzenti: Boris Šturc, Natália Žoldáková. 1. vyd. Bratislava, 2015. [30 s., 0,63 AH]. PMVP I-14-104-00.
 10. KOČIŠOVÁ, Kristína. Analýza ukazovateľa Loan to Deposit v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 10, s. 1053-1075.
  článok

  článok