Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin. Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-6] [CD-ROM]. KEGA 044EU-4/2015.
  článok

  článok

 2. LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov : mezinárodní vědecký seminář : 26. - 28. november / listopad 2014, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3985-2, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0595/11.
  článok

  článok

 3. LUKÁČIK, Martin - PAVLÍK, Martin - MICHALSKI, Grzegorz. Portfolio selection: Method of the step by step assigned weights. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Medzinárodný vedecký workshop. Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica]. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0623-8, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. IVANIČOVÁ, Zlatica - CHOCHOLATÁ, Michaela - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Ekonometrické modelovanie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 350 s. [16,362 AH]. ISBN 978-80-225-3381-2. [Počet ex. : 21, z toho voľných 15, prezenčne 4]
 5. HUSÁR, Jaroslav. Prečo ekonómovia hovoria o ekonomickej dynamike? Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 91 s. [4,262 AH]. ISBN 978-80-225-2936-5. [Počet ex. : 9, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 6. SOCHOR, Milan. Aplikácia modelu Warrena - Sheltona pri tvorbe finančného plánu. In Zborník vedeckých statí VEGA č. 1/0165/08, VEGA č. 1/0425/08 a VEGA č. 1/0276/08 : 1. VEGA č. 1/0165/08: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3142-9, s. 22-24.
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján. Simultánny model zárobkov a produktivita práce. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 451-456. VEGA 1/0414/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 8. LEJNAROVÁ, Šárka - RÁČKOVÁ, Adéla - ZOUHAR, Jan. Základy ekonometrie v příkladech. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. SZOMOLÁNYI, Karol - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Linear dynamic Cournot oligopoly model with adaptive expectations. In Strategijski menadžment. - Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2008. ISSN 0354-8414, 2008, god. 13, broj 1, s. 33-36.
  článok

  článok

 10. SZOMOLÁNYI, Karol - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Linear dynamic Cournot oligopoly model with adaptive expectations. In XIII Internacionalni naučni skup SM2008 : strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, 15-16 maj 2008. - Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2008. ISBN 978-86-7233-193-6, s.
  článok

  článok