Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Možnosti oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v roku 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 3-10.
  článok

  článok

 2. KROPAJ, Marián. Autorské právo a obchod pod prizmou európskej smernice o online prenosoch vysielateľov a retransmisii. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 4, s. 330-338 online. KEGA 020EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. LINCÉNYI, Marcel - FABUŠ, Michal, ml. Analýza vybraných vývojových tendencií trhu internetových médií v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 77-85.
  článok

  článok

 4. CHUDINOVÁ, Eva. TV Bratislava ako významný regionálny komunikátor v reflexii času. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 5. KINAL, Jarosław. Modern Models of Radio Broadcasting as an Example of the Formatting of Emission Panels. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 212-220.
  článok

  článok

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Koncesionárske poplatky platené zamestnávateľom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 7-8, s. 79-82.
  článok

  článok

 7. NOVA, Eszter. Censorship Is the Least of The Problems: The Political and Economic Threats to Freedom of the Press in Hungary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 34-53.
  článok

  článok

 8. FRENKEL, Marcin. Freedom of the Press Under Attack in Poland: Self-Censorship, Legal and Political Restrictions. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 20-33.
  článok

  článok

 9. RAFAJOVÁ, Andrea. Zvuky v reklamě. Recenze: Pavel Brabec, Jakub Horák. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 343 s. ISBN 978-80-7380-673-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VÁŇA, Daniel - HORKÝ, Petr. Úvod do praxe mediální komunikace. 1. vydání. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2017. 85 s. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2190-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]