Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy „ex ante“ a ich aplikácia v slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 189-195 CD-ROM. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 2. SOBKOVÁ, Martina. Ochrana spotřebitele vs. finanční gramotnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 3. BÁBOVÁ, Tereza. Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok

 4. BARTUŠKA, Roman. Indonésie, země úvěrum zaslíbená. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok

 5. MARKOVIČ, Peter - KADLEČÍK, Kristián - SMORADA, Marián. Evaluation of the customer's credit eligibility – design of rating model. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 122-131 CD-ROM. VEGA 1/0008/14, APVV-15-0511.
  článok

  článok

 6. MAJCHER, Peter. Porovnanie implementácie proticyklického kapitálového vankúša vo vybraných krajnách. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 579-587 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. TÓTHOVÁ, Alena. Výhodnosť financovania podniku dlhom. In Výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3956-2, s. 54-60. VEGA 1/0396/13.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Dlhové financovanie : kurz [elektronický zdroj]. Prednáška 3. Úverové rozhodovanie vo finančnom rozhodovaní podniku. Košice, 2014. online [16 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. JACKOVÁ, Anna. Pohľadávky - problémová súčasť obežného majetku slovenských podnikov. In Horizonty podnikateľského prostredia : zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : 17. december 2012 Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3347-4, s. 51-56.
  článok

  článok

 10. BECK, Ulrich. Das deutsche Europa : neue Machtlandschaften im Zeichen der Krise. 2. Aufl. Berlin : Suhrkamp Verlag, 2012. 79 s. ISBN 978-3-518-06286-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]