Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Tolerancia k riziku a averzia k neistote. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-8 online. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 2. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšíř. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. SOBKOVÁ, Martina. Ochrana spotřebitele vs. finanční gramotnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok


 4. HAJNÍKOVÁ, Tatiana. Najlepšie postupy pri transferovom oceňovaní a proces prenosu transferových cien. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 62-75 online. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok


 5. HUDEC, Miroslav - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Mining and linguistically interpreting data from questionnaires : influence of financial literacy to behaviour. In Data 2017. international conference on data science, technology and applications. Data 2017 : proceedings of the 6th international conference on data science, technology and applications : July 24 - 26, 2017 Madrid, Spain [elektronický zdroj]. - [Setúbal] : Scitepress - Science and technology publications, 2017. ISBN 978-989-758-255-4, pp. 249-254 online. VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok


 6. Podnikové financie vo vede a praxi 2017. Eduard Hyránek et al., zostavovatelia/editors: Eduard Hyránek, Ladislav Nagy, Peter Badura ; recenzenti/reviewers: Božena Hrvoľová, Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 197 s. [21 AH]. ISBN 978-80-225-4436-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 2]

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-243-0, pp. 154-163 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 8. NOVOTNÁ, Michaela. Vplyv vybraných odchýlok od racionality na finančné rozhodovanie investorov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 1, s. 31-38.
  článok

  článok


 9. MAJTÁN, Štefan - ŠLOSÁR, Róbert - HOJDIK, Vladimír. Teoretické prístupy štúdia spotrebiteľského správania. Aut. Vladimír Hojdik. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 714-721 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Importance of constructive critical analysis of profit creation and quantification for a decision-making on its allocation. In Decision making for small and medium-sized enterprises [DEMSME 2017]. International conference. International conference on Decision making for small and medium-sized enterprises [DEMSME 2017] : book of abstracts : May 04-05, 2017, Ostrava, Czech republic. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-227-0, p. 31.
  článok

  článok