Výsledky vyhľadávania

 1. DRABIKOVÁ, Elena. Podnikové rozhodovanie za podpory výnosových metód oceňovania. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 59-64.
  článok

  článok


 2. Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : recenzovaný sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. CD-ROM [250 s.]. SVK1-2018-010. ISBN 978-80-261-0833-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. JANKELOVÁ, Nadežda - REMEŇOVÁ, Katarína. Rozhodovanie v znalostnej spoločnosti. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 5-13 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 4. Decision making for small and medium-sized enterprises. International conference. International conference on decision making for small and medium-sized enterprises : conference proceedings : Ostrava, Czech Republic, may 4-5, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. online [269 s.]. ISBN 978-80-7510-243-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 6]

 6. BEŇOVÁ, Martina - JANKELOVÁ, Nadežda. Aktuálne zmeny vo funkcii manažmentu - rozhodovanie v prostredí globálnej hospodárskej krízy: prípad Slovenskej republiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 82-91 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 7. LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana - BOLEK, Vladimír. The Quality assessment of accounting information from the aspect of business management. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth. International Business Information Management Association conference. Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 29th International Business Information Management Association conference : 3 - 4 may 2017, Vienna, Austria. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-7-6, pp. 1623-1632 [CD-ROM]. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok


 8. KOŚCIELNIAK, Helene - ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK, S. - JANČÍKOVÁ, Eva. Business analytics of enterprises in terms of strategy. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 16, no. 1, pp. 67-76.
  článok

  článok


 9. SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav. Manažment inovácií. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2017. 167 s. [13,50 AH]. ISBN 978-80-553-2694-8.

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina. Inovatívne prístupy v manažérskom rozhodovaní a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 261-268 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok