Výsledky vyhľadávania

 1. MAKALATIA, Givi. Comparative Analysis of the Factors Affecting the Economic Growth in Georgia and Assessment of the Efficiency of the Budget Policy. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 1-10.
  článok

  článok

 2. URBANOVÁ, Terézia. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2020. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 3, s. 9-17.
  článok

  článok

 3. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Development of Public Debt in the Slovak Republic and the Risks of Its Deepening. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, no. 4, pp. 63-70. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 4. MANOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Marcel - CHOPECKÝ, Jakub. Zdaňovanie nadnárodných spoločností. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 112-121.
  článok

  článok

 5. VOPÁTEK, Jiří. Začínající dopady SARS-CoV-2 do veřejných financí ČR: makrofinanční analýza vybraných položek rozpočtové kapitoly MPSV v komparaci s rokem 2009. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 5, s. 16-25.
  článok

  článok

 6. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MANDŽÁK, Peter. Čas na zelené verejné financie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 17-20 online.
  článok

  článok

 8. SIKA, Peter. Gendering the Christmas Allowance and Its Eligibility. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 517-530 online. VEGA 1/0251/19, VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 9. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra - LUKÁČ, Jozef. Effectiveness of Vat Collection in the Slovak Republic. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 1, s. 45-52. I-18-110-00.
  článok

  článok

 10. BARTES, Richard. Development of the French Budget and Budgeting. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 54-61.
  článok

  článok