Výsledky vyhľadávania

 1. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, NEWTON College, March 2019, (Prague, Czech Republic). Reviewers: Ľudomír Šlahor, Jiří Koleňák, Oldřich Hájek. 1st Edition. Praha : NEWTON Academy, 2019. online 172 s. ISBN 978-80-907435-7-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. 354 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-5225-7760-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 3. ŠULAJOVÁ, Katarína - ŠÚROVÁ, Janka. Socio-ekonomické prínosy titulu Európske mesto športu z pohľadu teoretických východísk. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 61-72.
  článok

  článok

 4. HORVÁTH, Martin. Analysis of Swedish Socio-Economic Model in the Context of International Development. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 101-112.
  článok

  článok

 5. JANČOVIČOVÁ, Monika - KUFELOVÁ, Iveta. Grant Support for Creative Industry in Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 200-207 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Bratislava - a Town in Constant Development. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 16, no. 3, pp. 1-4 online. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/04/04/slovakia-social-briefing-bratislava-a-town-in-constant-development/>
  článok

  článok

 7. FENDEKOVÁ, Jana. Meranie úrovne blahobytu v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 25-36.
  článok

  článok

 8. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 9. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - VALACHOVÁ, Andrea. Digital Inequalities. In International Journal of Management, Knowledge and Learning. - Celje : International School for Social and Business Studies. ISSN 2232-5697, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 145-157 online. APVV-15-0765, VEGA 1/0431/16, VEGA 1/0716/19.
  článok

  článok