Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 1252-4999. Dostupné na : https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  časopis

  časopis


 2. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, cop. 2015-2017. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 3. DVORNICKÝ, Igor. Teória sociálnych aspektov sprevádzajúca sociálny rozvoj a blaho obyvateľstva. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 40-50 online.
  článok

  článok


 4. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta et al. Analysis of the relationship between the size and structure of public expenditure and socio-economic development. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 4, s. 320-333.
  článok

  článok


 5. Problems and prospects of territories’ socio-economic development. International scientific conference. Problems and prospects of territories’ socio-economic development : conference proceedings of the 6th international scientific conference : april 20 - 23, 2017, Opole, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Pavlo Zakharchenko. 1st ed. Opole : Publishing House WSZiA, 2017. online [272 s.]. ISBN 978-83-62683-10-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. ANTALOVÁ, Mária. Social quality and knowledge capital. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 17-21 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 7. Sustainable development in the European Union : a statistical glance from the viewpoint of the un sustainable development goals. 2016 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 163 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-61910-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Figures for the future : sustainable development in our everyday life - a guide for citizens. 2016 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 69 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-63223-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. ANTALOVÁ, Mária. Vzdelávacie štandardy v dimenziách novej spoločnosti. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 10. VALACHOVÁ, Andrea. Meranie sociálno-ekonomického rozvoja prostredníctvom indexu lepšieho života. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 91-100 CD-ROM. VEGA 1/0313/14, VEGA 1/0431/16.
  článok

  článok