Výsledky vyhľadávania

 1. BARDOVIČ, Jakub - GAŠPARÍK, Jozef. Enablers of Participatory Budgeting in Slovakia during the COVID-19 Pandemic. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021.
  článok

  článok

 2. ČAJKOVÁ, Andrea - ŠINDLERYOVÁ BUTORACOVÁ, Ivana. The COVID-19 Pandemic and Budget Shortfalls in the Local Governments in Slovakia. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021.
  článok

  článok

 3. BELKOVICSOVÁ, Daša. Tax System of Local Governments in the Slovak Republic. In Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky : 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija = 3. International Scientific and Practical Conference. - Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. ISBN 978-617-7611-99-7, s. 24-29.
  článok

  článok

 4. SIRAKOVOVÁ, Eva. Občiansky crowdfunding ako alternatívny mechanizmus financovania a poskytovania verejných statkov na úrovni lokálnej samosprávy. In Teória a prax verejnej správy. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 19. marca 2021 (online prostredníctvom MS Teams). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8152-996-2, s. 331-342 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Rokovanie obecného zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 7-8, s. 24-28.
  článok

  článok

 6. PALÚŠ, Igor. Deľba moci ako princíp fungovania obecnej samosprávy (v Českej republike a Slovenskej republike). In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 2-3, s. 110-120.
  článok

  článok

 7. ČERNĚNKO, Tomáš - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Impact of the COVID-19 Pandemic on the Budget of Slovak Local Governments: Much Cry and Little Wool? - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 8. ČERNĚNKO, Tomáš. Gender and Expenditure Structure of Slovak Local Governments. In Public Economics and Administration 2021. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2021 : Proceedings of the 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104, pp. 91-99 online. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 9. KEBZA, Martin. Využívaní sociálních sítí místními samosprávami. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 3, s. 58-71.
  článok

  článok

 10. FLAŠKA, Filip - RIGOVÁ, Zuzana. Význam daňových príjmov v rozpočtoch miestnych samospráv v Slovenskej republike podľa regiónov NUTS III a podľa veľkostných kategórií obcí. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISSN 1335-7069, 2020, roč. 21, č. 1, s. 34-45.
  článok

  článok