Výsledky vyhľadávania

 1. KAPSDORFEROVÁ, Zuzana. Current Situation, Causes and Origin of Food Waste and Food Losses in the Slovak Republic. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 38-44 online.
  článok

  článok

 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman - GAJDOŠ, Jozef. Postavenie Slovenska z hľadiska potravinovej bezpečnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 1, s. 5-12 online.
  článok

  článok

 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Rozvoj poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti s podporou industry 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 93-99 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - DEÁKOVÁ, Kristína. Management of Self-Employed Farmers in Slovakia. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 19-31 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 5. MATUŠOVIČ, Martin. Sustability of Food Safety Management in Slovakia. In Comenius Management Review : [International Scientific Journal]. - Bratislava : Faculty of Management Comenius University. ISSN 2585-8769, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 4-9 online. VEGA 1/0708/20. Dostupné na : <https://comeniusmanagementreview.com/sustability-of-food-safety-management-in-slovakia/>
  článok

  článok

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Význam poľnohospodárstva v súčasnosti a využitie Industry 4.0 v tomto segmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 693-700 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 7. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman - GAJDOŠ, Jozef. Potravinová bezpenosť SR a jej prístup k jej hodnoteniu vo vybraných krajinách EU. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 91-97 online.
  článok

  článok

 8. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Lov na obchodníkov sa skončil. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 7-8/20, č. 54, (2020.
  článok

  článok

 9. DUŠEK, Jiří. Ukazatel autarkie jako nástroj benchmarkingu veřejného sektoru (na příkladu kooperace obcí Jihočeského kraje). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 329-337.
  článok

  článok

 10. SÝKORA, Tomáš - MIŠKOVSKÝ, Josef - VYHNÁNKOVÁ, Kateřina. Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 338-344.
  článok

  článok