Výsledky vyhľadávania

 1. VAVREK, Roman et al. Altman Model Verification Using a Multi-Criteria Approach for Slovakian Agricultural Enterprises. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 146-164.
  článok

  článok

 2. MAGOČOVÁ, Barbora. Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 50-56.
  článok

  článok

 3. JANČIČKOVÁ, Lea - PAKŠIOVÁ, Renáta. Application of Tax Concessions for Research and Development by Entrepreneurs in the Slovak Republic in the Context of Their Financial Situation. In New Trends in Management and Production Engineering – Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 8th International Scientific Conference. New Trends in Management and Production Engineering – Regional, Cross-Border and Global Perspectives : Book of Abstracts. - Dąbrowa Górnicza : WSB University, 2021, p. [23] online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Impact of COVID-19 Crises on Accounting Entities Providing Accommodation Services in Slovakia. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Proceedings : International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4548-7. ISSN 2336-162X, pp. 7-16 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 5. SIEBER, Jakub. Posúdenie finančného zdravia neziskovej organizácie s využitím analýzy pomerových ukazovateľov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 76-84 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 6. ČABINOVÁ, Veronika - GALLO, Peter, ml. Vývoj a súčasný stav finančnej situácie slovenských kúpeľných podnikov. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2021. ISSN 0139-8660, 2021, roč. 54, č. 1, s. 24-33.
  článok

  článok

 7. ROWLAND, Zuzana - KASYCH, Alla - SULER, Petr. Prediction of Financial Distress: Case of Mining Enterprises in Czech Republic. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2585-7258, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 1-14.
  článok

  článok

 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Impact of COVID-19 Outbreak on Accounting Entities Providing Beverage Service Activities. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 14-19 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. STANLEY, Renáta. Analysis of the Possible Impact of the COVID - 19 on the Deepening of Companies in Crisis in the Hotel Sector. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 138-143 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 10. POTOMA, Radoslav - KOPČÁKOVÁ, Janka. Effect of Current Assets on Company Liquidity Before and During the Covid Pandemic - 19. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 416-425 online. I-21-103-00.
  článok

  článok