Výsledky vyhľadávania

 1. KICOVÁ, Marianna. Zhodnotenie vplyvu inovačných aktivít na výkonnosť podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 94-106.
  článok

  článok


 2. MENDELOVÁ, Viera - BIELIKOVÁ, Tatiana. Diagnostikovanie finančného zdravia podnikov pomocou metódy DEA: Aplikácia na podniky v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 1, s. 26-44.
  článok

  článok


 3. BARTOŠOVÁ, Viera - PALIDEROVÁ, Martina. Predikcia finančnej situácie podniku na základe bonitných a bankrotových modelov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s. 191-213.
  článok

  článok


 4. DEMČÁKOVÁ, Petra - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Finančná situácia v podniku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 153-163 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ČAČKOVÁ, Petra - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Analýza zložiek účtovnej závierky podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 56-61 online.
  článok

  článok


 6. ŠEBOVÁ, Ľubica. Finančná situácia odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku v rokoch 2014 a 2015. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 1, s. 39-47.
  článok

  článok


 7. FECENKO, Jozef. Systematizácia podielových ukazovateľov pomocou grafov a jej aplikácia vo finančnej analýze podniku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 5-13 online.
  článok

  článok


 8. MIHALOVIČ, Matúš. Identifikácia životného cyklu podniku v rámci hodnotenia jeho finančnej situácie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 113-117 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MIHALOVIČ, Matúš. Nevyužité možnosti krízového manažmentu v podnikovej praxi. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 71-76 online.
  článok

  článok


 10. LUKÁČ, Jozef. Evaluating the financial performance of enterprises in the space using mathematical and statistical methods of multi-criteria evaluation. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 1, s. 39-48 online. I-17-105-00, 2017.
  článok

  článok