Výsledky vyhľadávania

 1. FEDORKOVÁ, Katarína. Finančné aspekty krízového riadenia podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2017. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. KICOVÁ, Marianna. Zhodnotenie vplyvu inovačných aktivít na výkonnosť podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 94-106.
  článok

  článok


 3. MENDELOVÁ, Viera - BIELIKOVÁ, Tatiana. Diagnostikovanie finančného zdravia podnikov pomocou metódy DEA: Aplikácia na podniky v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 1, s. 26-44.
  článok

  článok


 4. BARTOŠOVÁ, Viera - PALIDEROVÁ, Martina. Predikcia finančnej situácie podniku na základe bonitných a bankrotových modelov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s. 191-213.
  článok

  článok


 5. RYBÁROVÁ, Daniela. Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4423-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 6. FECENKO, Jozef. Systematizácia podielových ukazovateľov pomocou grafov a jej aplikácia vo finančnej analýze podniku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 5-13 online.
  článok

  článok


 7. SENEŠI, Norbert. Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. MIHALOVIČ, Matúš. Identifikácia životného cyklu podniku v rámci hodnotenia jeho finančnej situácie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 113-117 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. LUKÁČ, Jozef. Evaluating the financial performance of enterprises in the space using mathematical and statistical methods of multi-criteria evaluation. In ACTA OECONOMICA CASSOVIENSIA : scientific journal. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 1, s. 39-48 online. I-17-105-00, 2017.
  článok

  článok


 10. FEDORKOVÁ, Katarína. Účtovná závierka ako východisko pre spracovanie finančnej analýzy. In AnaFin : analýzy, financie, výkazy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1339-3901, 20.9.2016, s. [1-9] online.
  článok

  článok