Výsledky vyhľadávania

 1. KERESTY, Ján. Internacionalizácia ako spôsob neologizácie v slovenčine a ruštine. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 298-305 online.
  článok

  článok

 2. ULIČNÁ, Martina. Miesto českého jazyka v jazykovej príprave zahraničných študentov na slovenských vysokých školách. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 70-78 online.
  článok

  článok

 3. ROŠTEKOVÁ, Mária. L'intercomprehension et la communication plurilingue sur l'exemple tchéco-slovaque. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 39-54.
  článok

  článok

 4. MAREKOVÁ, Lucia - BEŇUŠ, Štefan. Slovak ‘No’ and Its Pragmatic Meanings and Functions in Relation to Prosody. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 1-14.
  článok

  článok

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. K vybraným aspektom zostavovania terminologickej databázy z oblasti poľovníctva pre jazykový pár ,nemecký jazyk a slovenský jazykʻ. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3233-5, s. 80-88 CD-ROM. KEGA 006TUZ-4/2020.
  článok

  článok

 6. MAIEROVÁ, Eva. False Friends in Business English and Slovak. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-079-1, s. 40-53.
  článok

  článok

 7. GAŠOVÁ, Zuzana. Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade ‚Krčmy na Zelenej‘ v Bratislave. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 69-82. APVV-18-0115.
  článok

  článok

 8. OSTAPČUK, I.A. - MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Gendernyje osobennosti leksičeskich jedinic (na osnove nemeckogo, slovackogo i ruskogo jazykov). In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 338-347 online.
  článok

  článok

 9. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - SPIŠIAKOVÁ, Andrea. Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte. - Registrovaný: Scopus. In Slavica Slovaca : [interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku]. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. ISSN 1336-2364, 2020, roč. 55, č. 2, s. 211-222 online. VEGA 2/0067/18.
  článok

  článok

 10. MOCKOVÁ, Nina. Fraseologismos con el Color Rojo en Eslovaco y Español en las Clases de ELE. In Revista Foro de profesores de E/LE : Revista Anual de la Facultat de Filologia Traducció i Comunicació de la Universitat de Valéncia. - Valencia : Universitat de Valencia. ISSN 1876-337X, 2020, no. 16, s. 223-239 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok