Výsledky vyhľadávania

 1. DINŽÍKOVÁ, Iveta. Usefulness of Corpus Linguistic Methods in the Analysis of Phrasemes in Journalistic Texts. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť, 2018. ISSN 1337-8384, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 347-364.
  článok

  článok


 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Sprachgebrauch im Wandel. Entwicklung der Wirtschaftssprache im Slowakischen. In Wirtschaftssprache im Wandel : Eine Forschungsstudie in vier Sprachen, fokussiert auf den Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-8300-9822-5, s. 133-149 [1,2 AH]. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 3. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Terminologická metaforizácia v právnom diskurze. In Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Opredelenije kartiny mira v russkom jazyke, kuľture i literature : zborník štúdií z konferencie : [Trnava, Slovensko, 10.-11.5.2018] [elektronický zdroj]. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1402-8, s. 49-54 online. KEGA 013UCM-4/2017.
  článok

  článok


 4. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [120 s. 5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0.

 5. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Verbaľnaja manipuljacija v političekom diskurse (na materiale slovackogo i russkogo jazykov). In Medii. Ezik. Obščestvo: problemi i perspektivi. - Burgas : Universitet "Prof. d-r Asen Zlatarov", 2017. ISBN 978-954-8305-50-1, s. 75-88 [0,87 AH].
  článok

  článok


 6. ULIČNÁ, Martina. Sprostredkovanie významu miesta a pohybu v metodike slovenčiny pre cudzincov. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 149-162 online.
  článok

  článok


 7. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Mechanizmy verbálnej manipulácie v slovenskom a ruskom politickom diskurze. In (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Medzinárodná konferencia. Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty : Smolenice 11. - 13. 4. 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. ISBN 978-80-224-1605-4, s. 128-137. KEGA 013UCM-4/2017.
  článok

  článok


 8. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Výskum akademickej komunikácie so zameraním na akademické písanie. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 7-43 [2,27 AH] online.
  článok

  článok


 9. ČIEFOVÁ, Michaela. Význam odborného jazyka a akademického štýlu v prostredí univerzít a vysokých škôl. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 44-59 [1,33 AH] online.
  článok

  článok


 10. ULIČNÁ, Martina. Jazykový štandard pre úroveň A1 v Slovenčine ako cudzom jazyku. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 12, s. 71-81.
  článok

  článok