Výsledky vyhľadávania

 1. ČUNDERLÍK, Ľubomír et al. Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky : vedecká monografia. Recenzenti: Michael Kohajda, Johan Schweigl. 1. vydání. Praha : Leges, 2019. 183 s. Teoretik. VEGA 1/0440/17. ISBN 978-80-7502-405-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Investiční služby, insolvence i daně. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 20-21.
  článok

  článok

 4. OLLER, Filip. MiFID II –vybrané otázky novej právnej regulácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 23-25.
  článok

  článok

 5. OLLER, Filip. MiFID II – vybrané otázky novej právnej regulácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 11-14.
  článok

  článok

 6. HOLUB, Dušan. [Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 224-226. Recenzia na: Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu / Čunderlík, M. - Bratislava : Wolters Kluver, 2015.
  článok

  článok

 7. ŠINDELÁŘ, Jiří. Generace Y převrátí prodej finančních produktů naruby aneb vratké vize finančních akademiků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. PILCH, Ctibor. Seriál : O behaviorálnyh financiách. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. December, s. 1-5 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. PONECOVÁ, Gabriela. Využitie úrokových swapov pre získanie úveru za výhodnejších podmienok. In Zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0754/11 Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0187/11 Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12 Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3540-3, s. 52-56. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 10. JEŠKO, Vladimír. Privátne bankovníctvo: veda i umenie : kto má dosť peňazí, má aj bohatý výber správcov svojho majetku. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č. Január/Február, s. 26-27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0125783/GW-01-2011-nahlad-final.pdf>
  článok

  článok