Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIMKOVÁ, Mária et al. Slovenský národný korpus : texty, anotácie, vyhľadávania. 1. vydanie. Bratislava : MIKULA/Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV, 2017. 167 s. ISBN 978-80-88814-98-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. Katarína Seresová a kol., zostavovateľka: Katarína Seresová ; recenzenti: Jana Rakšányiová, Irina Dulebová, Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [125 s., 7,88 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4434-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KOKLES, Mojmír et al. Informatika II. Recenzenti: Anita Romanová, Rastislav Šupšák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [302 s., 23,78 AH]. ISBN 978-80-225-4241-8.
  Informatika II

  elektronická kniha

 4. TÖRÖKOVÁ, Anikó - ŠÓŠ, Ivan. Spoznajme textový editor. Recenzenti: Anna Hamranová, Jana Filanová. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. 78 s. [3,85 AH]. ITMS 26120130002, ITMS 26140230002. ISBN 978-80-565-0035-4.
 5. SCHMIDTOVÁ, Mariana. Editoriál v britskej tlači. In Megatrendy a médiá 2014. medzinárodná vedecká konferencia. Megatrendy a médiá 2014 : Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice 15. a 16. apríla 2014. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-586-7, s. 185-203. KEGA: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písanej žurnalistiky.
  článok

  článok

 6. SZÉHEROVÁ, Eva - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Deutsch im Pressewesen I. Recenzenti: Danuša Lišková, Eva Ondrčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 148 s. [6,54 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/U2xIAJfzW0> ISBN 978-80-225-4033-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 7. Adobe inDesign CS6 : oficiální výukový kurz. Překlad: Jan Dvořák. Brno : Computer Press, 2013. 432 s. ISBN 978-80-251-3803-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. GRANČAY, Martin - SZIKOROVÁ, Nóra - FODOROVÁ, Veronika. Nová metodika tvorby písomných prác. Recenzenti: Vladimír Gonda, Dušan Katuščák. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 132 s. [7,08 AH]. ISBN 978-80-225-3687-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 9. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Informatika praktikum I : MS Word 2010 : kurz LMS Moddle [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [48 s., 3,25 AH]. ISBN 978-80-225-3762-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ŠIMEK, Tomáš. Office 2013 : podrobný průvodce. Praha : GRADA Publishing, 2013. 255 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-4731-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]